शासन निर्णय

काही महत्त्वाचे शैक्षणिक शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लीक करा.क्लीक केल्यानंतर विंडो ओपन होईल त्यामध्ये GR grid view मध्ये दिसेल.view list मध्ये करा. (उजव्या कोपऱ्यात आहे).List view मध्ये तुम्हाला GR चे नाव व दिनांक दिसेल त्यावर क्लीक केल्यास तो GR वरील बाजूस असलेल्या arrow वर किंवा तीन टिंबावर क्लीक केल्यास डाउनलोड होईल .
इतर शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लीक करा.


क्लीक केल्यानंतर महाराष्ट्र शासन वेबसाईट ओपन होईल त्यातील शासन निर्णय यावर क्लीक केल्यास सर्व विभागातील शासन निर्णय दिसतील .त्यानंतर कोणताही शासन निर्णय डाउनलोड करु शकता.


शिक्षणाविषयीचे महत्त्वाचे शासन निर्णय व त्यांचे दिनांक

शालेय शिक्षण विभाग महत्त्वाचे जी आर आणि दिनांक ..... शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ग्राम विकास विभाग
1.
2. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम,2009 नूसार उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अतिथी निदेशकांचे (Guest Instructor) पथक (Panel) तयार करणेबाबत.
3. राज्यातील धार्मिक सण व उत्सव इ.च्या कालावधीमध्ये परीक्षा घेणे व शाळांना सुट्टयांच्या नियोजनाबाबत.
4. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार-२००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्यानुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे बाबत
5. राज्यातील बालकांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासंदर्भात 17-08-2015
6. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या 1 तारखेस अदा होणेबाबत 13-08-2015
7. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत स्नेह भोजन उपक्रम राबविण्याबाबत. 13-08-2015
8. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत करावयाच्या उपाययोजना. 21-07-2015
9. राज्यातील शाळांमध्ये वृक्षारोपणाची योजना राबविण्याबाबत....15-07-2015
10. राज्यस्तरीय अध्ययन संपादणूक सर्वेक्षण (SLAS) प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर करणेबाबत 10-07-2015
11. शैक्षणिक संस्था व शाळांच्या आवारात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या वापरावरील निर्बंधाबाबत सुचना 07-07-2015
12. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या संकल्पाविषयी 07-07-2015
13. शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी या सर्वांची माहिती सरल (SARAL - Systematic Administrative Reforms for Achieving Learning By Students) या संगणक प्रणालीव्दारे भरुन घेण्याबाबत 03-07-2015
14. पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 4
थी ऐवजी ५ वी व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ७ ऐवजी ८ वी मध्ये आयोजित करणे आणि पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती योजनेचे नामाभिधान उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती योजना असे करणेबाबत...29-06-2015
15. विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी वाढविणेसाठी व शिक्षकांच्या सुलभी करणासाठी शैक्षणिक व्हिडिओ व तत्समई-साहित्याच्या निर्मितीबाबत.24-06-2015
16. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची राज्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष सन 2015-16 पासून अंमलबजावणी करणेबाबत 22-06-2015
17. शालेय शिक्षण विभागांतर्गत प्रशासकीय सुधारणांसाठी माहिती तंत्रज्ञान गट स्थापन करणेबाबत 20-06-2015
18. तालुका क्रीडा समिती पुनर्रचना करण्याबाबत. 20-06-2015
19. आंतरराष्ट्रीय योगदिन सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये साजरा करण्याबाबत.
17-06-2015
20. प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळेच्या आवारात मोबाईलफोन (भ्रमणध्वनी) वापरण्यावरील निर्बंध शिथिल करण्याबाबत. 28-05-2015
21. शाळा प्रवेशोत्सवाचे आयोजन करण्याबाबत....09-06-2015
22. विद्यार्थ्यांमध्ये मतदार नोंदणी व मतदानविषयी जागृती करणे.26-05-2015
23. राज्यातील शाळाबाहय बालकांचे एक दिवसीय सार्वत्रिक सर्वेक्षण 20-05-2015
24. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा पुरविणे बाबत. 06-05-2015
25. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरक्षित 25
जागांवरील प्रवेशासाठी प्रथम प्रवेश पातळी स्तर (Entry Level Point) निकष ठरविणेबाबत..
30-04-2015
26. नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत शाळांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी सन 2015-16 मध्ये शाळांची निवड करण्याबाबत 21-04-2015
27. शालेय विद्यार्थ्यांना आधारकार्ड देण्यासाठी अभियान
28. वस्तीशाळा शिक्षकांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून सेवेत सामावून घेणेबाबत.
29. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये नैसर्गिक वाढीने इयत्ता 5 वी व 8 वी चे वर्ग सुरू करणेबाबत
24-03-2015
30. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2015-16
करिता वर्गखोली बांधकामे व इतर बांधकामाची एकक किंमत निश्चित करण्याबाबत 09-03-2015
31. महानगरपालिका, व जिल्हा परिषदांकडे कार्यरत असलेले शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे गट- अ व गट - ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांविरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्याबाबतची तरतूद 07-03-2015
32. प्राथमिक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम (D.El.Ed.) पुनर्रचना समितीस मान्यता मिळणेबाबत 24-02-2015
33. शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करण्याबाबत.23-01-2015
34. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरक्षित 25
जागांवरील प्रवेशासाठी प्रथम प्रवेश स्तर (Entry Level Point) निकष ठरविणेबाबत
21-01-2015
35. राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कारांची घोषणा करण्याबाबत व पुरस्कार प्रदान करण्याबाबत.19-01-2015
36. राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कारांची घोषणा करण्याबाबत व पुरस्कार प्रदान करण्याबाबत.20-01-2015
37. राज्यातील सर्व माध्यमाच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक,
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये,
महिलांकरिता तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याबाबत...... 14-01-2015
38. .महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण 2012
शालेय क्रीडा स्पर्धा आयोजन .24-12-2014
39. प्लास्टिक राष्ट्रध्वजाचा वापर न करण्याबाबत.05-12-2014
40. शिक्षक पात्रता परीक्षाची कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबत बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम,
२००९ अंतर्गत सर्व प्राथमिक शिक्षकांकरिता ( इ.१ ली ते ८ वी सर्व व्यवस्थापन, सर्व मंडळे,
सर्व माध्यमे, अनुदानित /विनाअनुदानित /कायम विनाअनुदानित इत्यादी शाळांसाठी ) शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य. 03-12-2014
41. राज्यातील अनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळेतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्याबाबत कार्यपध्दती
28-11-2014
42. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना -विचारगट/समिती स्थापन करण्याबाबत 25-11-2014
43. शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन व नाविण्यपूर्ण उपक्रम कक्ष स्थापन करण्याबाबत. 21-11-2014
44. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत खर्चाचे सुधारीत दर (सन 2014-15) लागू करणेबाबत.
28-10-2014
45. राष्ट्रध्वजाच्या उचित वापराबाबत
22-09-2014
46. .शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटनाकडून आयोजित केलेल्या अधिवेशनात उपस्थित रहाण्याबाबत.
15-09-2014
47. शिक्षक पात्रता परीक्षा ची कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबत 09-09-2014
48. प्राथमिक शिक्षकांकरिता ( इ.१ ली ते ८वी ) शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्याबाबत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम,२००९ प्रमाणे. 09-09-2014
49. शाळाबाहय बालकांच्या शिक्षण संदर्भातील समस्यांवर उपाययोजना सुचविणेसाठी कार्यगट स्थापन करणेबाबत. 28-08-2014
50. शिक्षण हक्क कायदयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करण्याबाबत 21-08-2014
51. .सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत गट / शहर साधनकेंद्रे (BRC/URC) शैक्षणिक कामकाजासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेशी संलग्न करणेबाबत.
21-08-2014
52. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये   20-08-2014
53. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत प्राथमिक वर्गातील विदयार्थ्यांसाठी Other Health Intervention संदर्भात.... 14-08-2014
54. उर्दू माध्यमाच्या नवीन प्राथमिक शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत सुरु करण्याबाबत...... 13-08-2014
55. शैक्षणिक गुणवत्ता कक्षाची स्थापना करणेबाबत .24-07-2014
56. शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे रिक्त पदांची भरती वैयक्तीक मान्यता, पदोन्नती व अनुषंगिक बाबीं संदर्भात 19-07-2014
57. आदिवासी विभागात काम करणा-या प्राथमिक शिक्षकांच्या राज्य शिक्षकपुरस्काराच्या संख्येत जिल्हा पुनर्रचनेमुळे बदल करण्यांबाबत.
30-06-2014.शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे रिक्त पदांची भरती वैयक्तीक मान्यता,
पदोन्नती व अनुषंगिक बाबीं संदर्भात
20-06-2014
58. अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकपूर्व (Pre-Matric) शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अल्पसंख्यांक समुदायात जैन समाजास समाविष्ट करुन या समाजातील विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविणे व ही योजना १०० टक्के केंद्र योजना म्हणून मान्यता देणेबाबत
04-06-2014
59. राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित शाळेत केलेली सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी तसेच कालबध्द पदोन्नती योजनेसाठी ग्राहय धरणेबाबत. 06-05-2014
60. आयुक्त (शिक्षण) या पदाच्या कर्तव्य अधिकार व जबाबदाऱ्यांबाबत02-05-2014
61. महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, 2012
क्रीडा शिक्षकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी पुरस्कार 28-04-2014
62. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ चे कलम 32 नुसार तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievances Redressal Mechanism) गठीत करणेबाबत 21-04-2014
63. खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 याचे नियम 9 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत 27-03-2014
64. वस्तीशाळा निमशिक्षकांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून सेवेत सामावून घेणेबाबत... 01-03-2014
65. शालेय पोषण आहार योजनेबाबत मुख्याध्यापकांवरील जबाबदारी कमी करणेबाबत. 26-02-2014
66. गणवेश खरेदी मार्गदर्शक सूचना
67. राज्यातील इयत्ता 1 ली ते 4 थी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व लेखन साहित्य वाटप योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करणेबाबत. 25-02-2014
68. राज्यातील शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन प्रशिक्षण धोरण.. 29-01-2014
69. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करण्याबाबत.
27-01-2014
70. मान्यताप्राप्त विना अनुदानीत खाजगी प्राथमिक शाळांना नैसर्गिक / अतिरिक्त वर्ग मंजूरीबाबत. 07-02-2014
71. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करण्याबाबत.
27-01-2014
72. राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना पुरविण्यात आलेल्या Tablet P.C. च्या निधी वितरणाबाबत 30-12-2013
73. स्काऊट व गाईड शिक्षकांना राज्य पुरस्कार देण्याबाबत 27-12-2013
74. शाळेतील विदयार्थ्यां ने-आण करणाऱ्या बसबाबत सुधारीत मार्गदर्शक सूचना.
26-11-2013
75. माध्यमिक शाळांना (इयत्ता 9 वी व 10 वी) नवीन तुकडया मंजूर करणे,सुरु ठेवणे व टिकविणेबाबतचे निकष 20-11-2013
76. राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना Tablet P.C. पुरविणेबाबत.31-10-2013
77. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाअंतर्गत मंत्रालय येथील प्रचलित संरचनेत बदल करुन सुधारीत विषय वाटप लागू करणेबाबत.
17-10-2013
78. इयत्ता १ली ते १२वी पर्यंत शिकणा-या मुला/मुलींना अपघातामुळे क्षतीची नुकसान भरपाई ईत्यादी देण्याबाबत राजीव गांधी विदयार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना सन 2012-13 पासून नियमित स्वरुपात राबविण्याबाबत. 01-10-2013
79. उर्दू माध्यमाच्या नवीन प्राथमिक शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत सुरु करणेबाबत. 25-09-2013
80. शिक्षक पात्रता परीक्षा ची कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम,२००९ अंतर्गत सर्व प्राथमिक शिक्षकांकरिता ( इ.१ ली ते ८ वी सर्व व्यवस्थापन, सर्व मंडळे, सर्व माध्यमे,
अनुदानितविना अनुदानित कायम विना अनुदानित इत्यादी शाळांसाठी) शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य..
23-08-2013
81. प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इयत्ता 1 ली ते 8
वी) शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करणेबाबत बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 प्रमाणे
20-08-2013
82. शाळांमध्ये मूलभूत सुविधाबाबतचे निकष ठरविणेबाबत ..29-06-2013
83. राज्यातील बिगर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इ.1 ली ते 5 वी च्या विद्यार्थ
9-06-2013
84. राज्यातील प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्यासाठी शिक्षण सेवक पदावर व्यतित केलेला 3 वर्षाचा कालावधी ग्राहय धरण्याबाबत. 17-06-2013
85. राज्यातील प्राथमिक शाळामधील शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणी / निवडश्रेणी लागू करण्याबाबत 01-03-2013
86. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 दर्जेदार शिक्षणासाठी शाळा बाहय प्रयोजनासाठी काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवा नियुक्तीच्या मुळ शाळेत वर्ग करण्याबाबत
03-05-2013
87. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 दर्जेदार शिक्षणासाठी शाळा बाहय प्रयोजनासाठी काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवा नियुक्तीच्या मुळ शाळेत वर्ग करण्याबाबत
88. बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षणाचा अधिनियम 2012 यातील तरतूदीची अंमलबजावणी राज्यातील प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये करणेबाबत 22-02-2013
89. प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या व स्तर (इ.1
ली ते 8 वी)(Elementary Cycle ) मध्ये सुधारणा. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009
प्रमाणे 13-02-2013
90. राज्यातील सर्व शाळांमधून भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन करण्याबाबत. 04-02-2013
91. शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणाली मार्फत करणे 24-01-2013
92. शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणाली मार्फत करणे 29-12-2012
93. राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद व महानगरपालिका व नगरपालिका मधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मच्यार्यांचे वेतन भत्ते इलेक्ट्रोनिक्स निधी वितरण प्रणालीद्वारे अदा करणेबाबत
31-08-2012
94. वंचित गटातील बालकांना व दुर्बल घटकातील बालकांना प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश देण्याची अधिसुचना 25-05-2012
95. शालेय विद्यार्थ्यांना ने-आण करणा-या स्कूल बसबाबत सूचना 28-03-2012
96. शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती व अनुषंगिक बाबीं संदर्भात सूचना 06-02-2012
97. .राज्यातील शासकीय, सरकारी तसेच 100 टक्के अनुदानीत खाजगी शाळांतील शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या मंजुरीबाबत
03-02-2012
98. राज्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये मित्र उपक्रम कार्यान्वित करणे
27-01-2012
99. .प्राथमिक माध्यमिक आणि विशेष शिक्षक तसेच आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षक यांना राज्य शिक्षक पुरस्कार सन
2011-12 25-01-2012
100. महाराष्ट्राबाहेरील विद्यापीठातील पत्रद्वारा बी.एड.पदवी ग्राहय धरण्याबाबत.
21-12-2011
101. .बीएड शिक्षकांना प्रशिक्षित समजण्याबाबत 11-11-2011
102. .बालकांना मोफत शिक्षण नियमावली
11-10-2011
103. .नियमित शिक्षक पदावरील शिक्षकाची अन्यत्र नियुक्ती झाल्यास शिक्षण सेवक योजना लागू न करणेबाबत 15-09-2011
104. शाळेतील बस बाबतच्या सुचना 13-09-2011
105. .राज्यातील सर्व प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा 15 जून पासून सुरु करण्याबाबत 30-05-2011
106. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेष पुरवीणेबाबत
04-02-2011
107. जनगणनेच्या कामात सहभागी झालेल्या शिक्षकांना बदली रजा मिळणेबाबत
29-10-2010
108. विहित बिंदूनामावलीनुसार मागासवर्गीयांच्या आरक्षित पदावर खुल्या किंवा अन्य घटकांच्या उमेदवारास समायोजन न करण्याबाबत15-10-2010
109. सन 2010-11 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 1 ली ते 8 वी साठी मुल्यमापन कार्यपध्दती लागू करण्याबाबत 20-08-2010
110. प्राथमीक शिक्षक सेवक भरतीमध्ये डी एड इग्रजी माध्यम उमेदवाराना 20 टक्के जागा आरक्षण ठेवण्याबाबत 26-07-2010
111. .बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 सर्व शाळामधील इयत्ता व तुकडयानिहाय पटसंख्या व त्यावर आधारित शिक्षक प्रवर्गातील पदांची निश्चिती 18-06-2010
112. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या िशक्षणाचा अिधकार अिधनीयम, 2009 शाळा व्यवस्थापन ‍समीती्. 17-06-2010
113. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 इ 1 ली ते 8 वी तील अनुत्तीर्ण झालेल्या विदयार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्याबाबत व त्यांची संपादणूक पातळी वाढविण्याबाबत 16-06-2010
114. शिक्षणाचा अ धिकार अ धिनियम 2009 शाळा प्रवेश 11-06-2010
115. बालकाना मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 राज्यात लागू करण्याबाबत 10-05-2010
116. शालेय पोषा आहार योजोंर्तात
ᅠविद्यार्र्थ्यााां आर्या युक्त ाोळंया पुरᅠविोबाबत. 31-03-2010
117. .पतीपत्नी किंवा आईवडील यांचा घटस्फोट झाᅠाला असेल, कोर्टाने अपत्याची कस्टडी आईकडे दिली असेल अशा अपत्यांना त्यांच्या वडीलाऐवजी आईचे नाव लावणे 24-02-2010
118. .केद्र प्रमुखांची 40 टक्के पदे सरळंसेवेन, 30 टक्के पदे पदोन्नतीने, 30 टक्के पदे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेव्दारे भरण्याबाबत
02-02-2010
119. राज्यातिल जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक माध्यामिक व उच्च माध्यमिक शाळां/ महाविदयालयात अग्निशमन सुरक्षेबाबत
25-11-2009
120. बिगर इंग्रजी प्राथमिक शाळांंमध्ये सेमी इंग्रजी वर्ग सुरुं करण्याबाबत 06-08-2009
121. बिगर इां्रजी माध्यमाच्या शाळांंमध्ये गणित व विज्ञान विषय ऐच्छिंक स्वरुंपात शिकविणेबाबत 28-07-2009
122. शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये सुधारणा करणेबाबत 18-06-2009
123. प्राथमिक शिक्षण सेवक भरतीमध्ये डि.एड (इंग्रजी माध्यम)- 20% जागा आरक्षित- सुधारित निकष 06-06-2009
124. सीबीएसई/आयसीएसई/आयबी/आयजीएसई या अभ्यासक्रमाच्या शाळांंतील विदयार्थ्यांचा दाखला प्रतिस्वाक्षरी करुंन देणेबाबत. 02-06-2009
125. शालेय पोषण आहार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी भरारी पथके आणि दक्षता पथके स्थापन करणेबाबत
01-06-2009
126. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चालविलेल्या प्राथमिक शाळांंसाठी शिक्षकाची देय पदे निर्धारित करण्यासाठी सुधारित निकष
29-05-2009
127. राज्यातील सर्व शाळांंमध्ये मराठी (भाषा) विषय शिकविण्याबाबत 25-05-2009
128. मुख्याध्यापक पदासाठᅠी आरक्षण 05-05-2009
129. बिार इां्रजी माध्यम प्राथमि स्तरावर शिविाार्या इयत्ता 1 ली ते 4 थी मधील विद्यार्थ्यांसाठी इां्रजी विषयारीता सुधारीत मुल्यमापा ाध्दती लााू रोबाबत.
02-05-2009
130. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळेंच्या आवारात मोबाईल फोन (भ्रमणध्वनी)वापरण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत 18-02-2009
131. माध्यमिक शाळांंच्या स्थलातरासंदर्भात धोरण निश्चित करणे 17-02-2009
132. राज्यातील इंग्रजीसह अन्य अमराठी माध्यमाच्या शाळांंमधून मराठी (भाषा) विषय अध्यापन अनिवार्य करणेबाबत
04-02-2009
133. तुकडी टिकविण्याकरिता प्रती तुकडी आवश्यक असलेली किमान विदयार्थी संख्या.
02-02-2009
134. महाराष्ट्र खाजगी शाळां : नियम 1981
आरक्षण 01-10-2008
135. .विदयार्थिनी संख्येत/उपसिथतीमध्ये घट होत असल्यास सहषिणाकरिता देण्यात आलेली परवानगी रद करण्यासंदर्भात 01-09-2008
136. राज्यातील 1625 वस्तीशाळांंचे प्राथमिक शाळेंत रुंपांतरण करणेबाबत 25-08-2008
137. राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा (राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा) योजना सन 2008-2009 25-08-2008
138. अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळांडूना शासकीय /निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी आरक्षण ठेवणेबाबत 21-08-2008
139. राष्टीय शालेय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजनेᅠ इयत्ता 6 वी ते 8 वी च्या विध्यार्थ्यांसाठी सर्व तालुकयात सुरुं करण्याबाबत 08-08-2008
140. प्राथमिक शाळेंतील प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात येणार्या अशैक्षणिक कामाबाबत
01-08-2008
141. स्तीशाळां स्वयंसेवकांना वस्तीशाळांंचे रुंपांतरीत झालेल्या नियमित प्राथमिक शाळेंत कंत्राटी पध्दतीने निमशिक्षक म्हणून नियुक्ती देणेबाबत 23-06-2008
142. प्राथमिक शिक्षकांना 24 वषार्ᅠच्या सेवेनंतर निवडश्रेणी लागू करणे व उच्चशैक्षण्ᅠािक अहर्ता 18-06-2008
143. राज्यातील खाजगी प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-याची पदे भरताना युदधात/सैन्यदलातील सेवेत मृत्यू पावलेल्या किंवा अपंग झाᅠालेल्या सैनिकांच्या कुटंᅠुबातील एका व्यक्तीस नियुक्ती देण्याबाबत 17-06-2008
144. प्राथमिक शिक्षण सेवक भरतीमध्ये डि.एड (इंग्रजी माध्यम) उमेदवारांकरिता 20% टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत 02-06-2008
145. कस्तुरबा गांधी बालिका विध्यालय सुरुं करण्याबाबत 27-05-2008
146. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांच्या नावाचे फलक लावण्याबाबत
22-05-2008
147. शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणा-या शिक्षण संस्थांना पुरस्कार देण्याबाबत योजना 04-03-2008
148. .राज्यातील परवानगी व मान्यताप्राप्तअनुदानीत प्राथमिक,
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शैक्षणिक साहित्य, क्रीडा साहित्य, ग्रंथ खरेदी व प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करण्यासाठी आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक सहाय्य घेण्याबाबत
11-02-2008
149. बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांंमध्ये इयत्ता
1 ली ते 4 थी पर्यतच्या वर्गामध्ये गणित व विज्ञान हे विषय ऐच्छिंक स्वरुंपात इंग्रजी भाषेतून शिकविण्यास परवानगी देण्याबाबत
22-11-2007
150. 30 सप्टेंबर अखरे पट पडताळंणी करुंन शिक्षक निश्चित केल्यांनतर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्याबाबतची कार्यपध्दती 26-09-2007
151. राज्यातील मान्यताप्राप्त माध्यमिक शाळांंतील शिक्षकांना निवडश्रेणीसाठी उच्च शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करणेबाबत
05-09-2007
152. राज्यातील सर्व प्राथमिमाध्यमि व उच्चमाध्यमि शाळां 2007-08 पासूा दि.15-6-2007 पासूा सुरुं याबाबत
153. मूत्रपिंड प्रतिरोपण शस्त्रक्रिया पुर्व व शस्त्राक्रियेनंतर करण्यात येणा-या डायलिसीस या उपचारावरील खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय ठरविणेबाबत. 24-04-2007
154. राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित शाळेंत केलेली सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी ग्राहय धरणेबाबत
28-11-2006
155. प्राथमिक शिक्षकांना 24 वर्षाच्या सेवेनंतर निवडश्रेणी लागू करण्याबाबत 15-11-2006
156. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांतर्गत शासन मान्यताप्राप्त माध्यमिक शाळांंना जोडून सुरुं असलेल्या शालेय वसतिगृहातील मुलांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये याकरिता सुधारणात्कम उपाययोजना करण्याबाबत 02-11-2006
157. .महाराष्ट् राज्यातील खाजगी संस्थांच्या शाळांंतील इयत्ता 1 ली ते 8 वी करिता शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रम राबविण्याबाबत 07-06-2006
158. राज्यातील सर्व प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळां पुढील शैक्षणिक वर्षापासून एकाच दिवशी सुरुं करणेबाबत 17-04-2006.
159. राज्यातील मान्यताप्राप्त प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधून शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारे तुकडया निहाय/ विषयनिहाय विदर्यार्थ्यांचे विलग्नीकरण न करण्याबाबत. 20-01-2006
160. प्राथमिक शाळांंचे संनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी ग्राम शिक्षण समित्या / वार्ड प्रभाग समित्या सबळं व सक्रीय करणे 23-12-2005
161. प्राथमिक शाळांंचे संनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी पंचायत समिती स्तरावर च जिल्हा स्तरावर समित्या गठीत करणे 23-12-2005
162. प्रसुती रजेच्या विद्यमान तरतुदींमध्ये सुधारणा आणि मुल दत्तक घेणा-या महिला कर्मचा-यांना देय व अनुज्ञेय रजा 25-10-2005
163. प्राथमिक शाळेंतील प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात येणार्या अशैक्षणिक कामाबाबत
18-10-2005
164. शालेय शिक्षण विभागांतर्गत येणा-या गट-अ ते गट-ड मधील नामिनिर्देशनाने नियुक्त करावयाच्या पदावर अपंगांसाठी 3 टक्के आरक्षणाबाबत 23-08-2005
165. राज्यात प्राथ.शिक्षणासाठी वस्तीशाळां योजना सुरुं करण्याबाबत 22-07-2005
166. .प्राथमिक शिक्षण सेवकांना नॅमित्तीक रजा मंजूर करणेबाबत 21-07-2005
167. मुख्याध्यापक व उप मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नतीसाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ᅠट मुक्त विद्यापीठाच्या शालेय व्यवस्थापन पदविका शिक्षणक्रम राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी शाळांंतील अर्हता प्राप्त शिक्षकांᅠेना लागू करण्याबाबत
13-06-2005
168. .महाराष्ट्राबाहेरी
13-06-2005
168. .महाराष्ट्राबाहेरील विद्यापीठातील पत्रद्वारा बी.एड.पदवी ग्राहय धरण्याबाबत
09-06-2005
169. अध्यापन/ अध्ययन करित असताना मोबाईल ( भ्रमण दूरध्वनी ) बंद ठेवण्याबाबत 08-09-2004
170. प्राथमिक शिक्षकांना 24 वर्षाच्या सेवेनंतर निवडश्रेणी लागू करण्याबाबत 20-07-2004
171. राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळां/कनिष्ठ महाविघालये सैनिकी शाळां व अध्यापक विघालयातील शिक्षकांना नैमितिक रजामध्ये वाढ करणेबाबत.19-05-2004
172. नगरपालिका /महानगरपालिका शिक्षणमंडळांतील अतिरिक्त ठरलेल्या माध्यमिक /उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे समायोजन करण्याबाबत 03-03-2004
173. बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांंमध्ये इयत्ता
5 वी ते 7 वी च्या वर्गामध्ये गणित व विज्ञान विषय इंग्रजी माध्यमातून शिकविण्याबाबत
10-02-2004
174. राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा योजना 20-08-2003
175. .प्राथमिक शाळेंमध्ये इयत्ता पहिलीमध्ये नांव दाखल करताना दाखल खारीज नोंदवहीमध्ये विर्थ्याच्या आईच्या नावांची नोंद करण्याबाबत 12-08-2003
176. .नगरपालिका/ महानगरपालिका शिक्षण मंडळांतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्याबाबतची कार्यपदधती
23-06-2003
177. शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत 2002-03 या शैक्षणिक वर्षापासून इ. 1 ते 5 वीच्या विघार्थ्यांना शिजविलेले अन्न देण्याबाबत.
16-05-2002
178. .सर्व शिक्षण मोहीम (सर्व शिक्षा अभियान) कार्यक्रमाची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करणे
18-01-2002
179. .उर्दु भाषिक शिक्षकांचा राᅠेस्टरमध्ये समावेश न करणेबाबत 07-12-2001
180. . अध्ययन अक्षमता असलेल्या शालेय विदयार्थ्यांना देण्याच्या सवलती 13-11-2001
181. . इयत्ता 1ली ते 5वी साठी परीक्षा पध्दती विहित करण्याबाबत 01-10-2001
182. प्राथमिक/माध्यमिक शाळेंत पालक शिक्षक संघाची स्थापना. मार्गदर्शक तत्वे 10-08-2001
183. राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित खाजगी शाळांᅠाᅠंतील कर्मचा-यांना वैद्यकीय सुविधा यावरील औषधोपचार खर्च मर्यादा रुं.1 लाखापर्यंत वाढविणेबाबत 27-06-2001
184. खाजगी प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचा-यांना अर्जित रजा साठविणे व रजेचे रोखीकरण करणे यांच्या कमाल मर्यादा वाढविणैबाबत व अर्जित रजेचे प्रत्यार्पण 09-04-2001
185. .माध्यमिक शिक्षक पदाची अर्हता
28-02-2001
186. माध्यमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक अर्हता 17-01-2001
187. प्राथमिक शाळेंतील प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात येणार्या अशैक्षणिक कामाबाबत
10-08-2000
188. प्राथमिक शाळेंत पात्र पदविधर म्हणून नियुक्तीसाठी बी.पी.एड व बी.एड. फिजिकल अर्हताधारक शिक्षकांना पात्रा समजणे 01-06-2000
189. प्राथमिक / माध्यमिक शाळेंत पालक-शिक्षक संघाची स्थापना - मार्गदर्शक तत्वे 22-05-2000
190. खाजगी शिकवणी करणा-या शिक्षकांविरुंध्द कारवाई करण्याबाबत..26-04-2000
191. . राज्यात प्राथमिक शिक्षणासाठी वस्तीशाळां योजना सुरुं करण्याबाबत
18-04-2000
192. राज्यामध्ये प्राथमिक शाळांंमध्ये शिक्षणसेवक योजना सुरुं करण्याबाबत
10-03-2000
193. विदयार्थ्यांच्या शाळां सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये जात व पोटजातीचा उल्लेख करण्याबाबत... 09-02-2000
194. .शाळां सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये जात व पोटजात नोंदविण्याबाबत 09-02-2000
195. .प्राथमिक शाळेंत इयत्ता पहिलीमध्ये नाव दाखल करतांना दाखलखारीज नोंदवहीमध्ये विध्यार्थ्यांच्या आईच्या नांवाची नोंद करण्याबाबत 05-02-2000
196. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे छांयाचित्र सर्व शासकीय निमशासकीय शैक्षणिक संस्थामध्ये लावण्याबाबत
01-02-2000
197. .अशासᅠाकीय मान्यताप्राप्त प्राथमिक व माध्यमिक शाळांंना इयत्ता 5 वीते 7वी चे वर्ग जोउण्यबाबत 01-03-1999
198. राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या पाल्यांना निःशुल्क शिक्षण ही योजना विना अनुदानित/ शिक्षण संस्थामधील मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांना लागू करण्याबाबत.. 03-02-1999
199. इ. 5 वी ते 10 वी पर्यंतच्या मुलींना शाळेंत जाण्याकरीता एस.टी. ने मोफत प्रवास करण्याची सवलत देण्याबाबत अहिल्याबाई होळंकर मुलींना मोफत प्रवास योजना
13-08-1996
200. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेंतील प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात येणार्या अशैक्षणिक कामाबाबत 22-02-1996
201. राज्यातील खाजगी माध्यमिक शाळांमधील तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांना निवडश्रेणी लागू करणे 08-12-1995
202. प्राथमिक शाळातील इ.1 ते 5वीतील मुलांना पोषण आहार योजना लागू करणे 22-11-1995
203. केंद्र प्रमुखांच्या पदावर नियुक्ती करणेबाबत
01-07-1995
204. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण व साक्षरता यासाठी महाराष्ट राज्याच्या कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी-केंद्र शाळां शिक्षण सल्लागार समितीवर शाळां समूह केंद्राच्या मुख्याध्यापकाची नियुक्ती
18-01-1995
205. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांंसाठी किरकोळं खर्चाचे प्रमाण वेतन खर्चाच्या 4% पर्यंत वाढविणे 14-11-1994
206. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण व साक्षरता यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी- केंद्रीय प्राथमिक शाळांंची स्थापना करणेबाबत (केंद्रप्रमुख पद )14-11-1994
207. अर्जित रजा परिगणना करण्याच्या पध्दतीत सुधारना 18-01-1993
208. पक्षाघात झासलेल्या खाजगी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना शासकिय कर्मचा-यांना लागू असलेल्या रजा विषयक सवलती लागू करणे 05-01-1993
209. प्राथमिक शिक्षक/सहाय्यक शिक्षक व विस्तार अधिकारी यांची सेवा सेवानिवृत्ती वेतनासाठी ग्राह्य धरण्यासाठी 27-03-1992
210. इयत्ता 1 ली ते 4 थी मधील शाळेंत जाणा-या आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व आदिवासी उपयोजन क्षेत्राᅠ व्यतीरिक्त भागातील अनुसुचित जाती भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्रय रेषेखालील विध्यार्थ्यांना उपस्थिती भत्ता 10-01-1992
211. प्राथमिक शाळेंत प्रवेश देतांना जमतारोचा दााला सादर करण्याबाबत 11-06-1991
212. .प्राथमिक शिक्षकांची जिल्हा परिषदेची सेवा नगरपालिका महानगरपालिका शिक्षण मंडळांच्या सेवेत धरण्याबाबत 13-08-1990
213. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेंतील इ. 5 ते 7 या वर्गाकरिता (पदवीधर पद ) सुविधा 14-11-1979
214. Condonation of breaks in services of teaching and non-teaching members in Non-Govt.Secondary Schools 12-11-1976
215. अशासकिय माध्यमिक शाळेंतील शिक्षकांसाठी निवृत्ती योजना 04-11-1968
216. INTERNET TEAHIषटNG LAB: COUNTGG

३ टिप्पण्या:

 1. सर आपला ब्लाग कौतुकास पाञ असा आहे.पुढील वाटचालीस शुभेच्छा .

  उत्तर द्याहटवा
 2. सर आपला ब्लाग कौतुकास पाञ असा आहे.पुढील वाटचालीस शुभेच्छा .

  उत्तर द्याहटवा
 3. सर निव्रुत्ति फाईल formet pdf पाट्वा
  GR उपयुक्त आहे

  उत्तर द्याहटवा