शिष्यवृत्ती परीक्षा 2023 अंतिम उत्तरसूची

 शिष्यवृत्ती 2023 अंतरिम उत्तरसूची प्रसिद्ध झाली आहे.

शिष्यवृत्ती अंतरिम उत्तरसुुची माध्यम निहाय पहा.


इयत्ता 5 वी शिष्यवृत्ती अंतरिम उत्तर सूची साठी खाली क्लीक करा.इयत्ता 8 वी शिष्यवृत्ती अंतरिम उत्तर सूची साठी खाली क्लीक करा.