जिल्हा अंतर्गत बदली प्रकिया कशी होणार

जिल्हा अंतर्गत बदली 2022 खालील क्रमाने होणार आहे(यातील लाल रंगातील टप्पा शिक्षकांसाठी आहे.इतर टप्पे नाहीत)

#अवघड क्षेत्राची यादी प्रकाशित करणे

#बदली प्राप्त पात्र व बदली यादी पाठवा जाहीर करणे

#रिक्त पदाची यादी अद्यावत करणे 

#विशेष संवर्ग भाग 1 आणि विशेष भाग 2 चे फॉर्म भरणे(5/11/2022 ते 7/11/2022 बदली हवी किंवा नको यासाठी फॉर्म भरणे) 

#बदली पात्र आणि बदली अधिकार प्राप्त याद्या पुन्हा जाहीर करणे आणि विशेष संवर्ग भाग 1आणि भाग 2 यांच्या याद्या जाहीर करणे

#शिक्षणाधिकाऱ्याकडे अपील करणे

#अपील मंजूर करणे किंवा नाकारणे

#मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अपील करणे

#मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निर्णय घेणे

#बदली पात्र आणि बदली अधिकार प्राप्त विशेष संवर्ग

 #भाग 1 व भाग 2 यांच्या याद्या पुन्हा जाहीर करणे

#रिक्त पदाची यादी जाहीर करणे

#विशेष संवर्ग भाग 1 साठी प्राधान्यक्रम भरणे.(24/11/2022 ते 26/11/2022 ज्यांनी बदली हवी असा फॉर्म भरला आहे त्यांंनी आपल्या बदलीसाठी शााळेचा प्राधान्य क्रम भरणे)

#विशेष संवर्ग भाग 1 बदली प्रक्रिया चालवणे

#रिक्त पदाची यादी प्रकाशित करणे

#विशेष संवर्ग भाग 2 साठी प्राधान्यक्रम भरणे.(1/12/2022 ते 3/12/2022 भाग 2 मध्ये येणारे शिक्षक बदली साठी प्राधान्य क्रम भरतील)

#विशेष संवर्ग भाग 2 बदली  प्रक्रिया चालवणे

#रिक्त पदाची यादी प्रकाशित करणे

#बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांनी प्राधान्यक्रम भरणे.(8/12/2022 ते 10/12/2022 अवघड श्रेत्रातील 3 वर्षे पूर्ण झालेले शिक्षक प्राधान्य क्रम भरतील.)

#बदली अधिकार प्राप्त बदली प्रक्रिया चालवणे

#रिक्त पदाची यादी प्रकाशित करणे

#बदली पात्र शिक्षकांनी प्राधान्यक्रम भरणे.(15/11/2022 ते 17/12/2022 सुगम क्षेत्रात 10 वर्षे व एका शाळेवर वर्ष झालेले शिक्षक प्राधान्य क्रम भरतील)

#बदली प्रात्र बदली प्रक्रिया चालवणे

#रिक्त पदाची यादी प्रकाशित करणे

#विस्थापित शिक्षकांच्या राऊंडसाठी पर्याय भरणे(22/12/2022 ते 24/12/2022 ज्या शिक्षकांना बदली आपण दिलेल्या शाळातील शाळा मिळाली नसेल तर तसे विस्थापित शिक्षक प्राधान्य क्रम भरतील)

#विस्थापित शिक्षकांचा राऊंड विस्थापित शिक्षकांसाठी बदली प्रक्रिया चालवणे

#रिक्त  पदाची यादी जाहीर करणे

#बदली पात्र शिक्षकांची (10 वर्षे सुगम क्षेत्रात काम केलेले शिक्षक) यादी प्रसिद्ध करणे

#अवघड क्षेत्रातील राहिलेल्या रिक्त जागा भरण्याचा राऊंड.(30/12/2022 ते 1/01/2023)

#अवघड क्षेत्रातील राहिलेल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी बदली प्रक्रिया चालवणे

#बदली आदेश प्रकाशित करणे

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वेतन वाढीने जुलै 2023 च्या वेतनात होणारी वाढ

पायाभूत चाचणी गुण नोंद

जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 महागाई भत्ता फरक excel File