टाळा करण्याची सोपी पद्धत गुणाकार

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
    टाळा करण्याची सोपी पद्धत
           गुणाकार
9753×256 =2496768
प्रथम अंकाची  एकअंकी उत्तर येईपर्यंत बेरीज करा व नंतर आलेल्या उत्तराचा गुणा
कार  करा
9753= 9+7+5+3 = 24
                         2+4=(6)
256  =  2+5+6  = 13
                          1+3=(4)
           (6)×(4)=24
                        2+4=6 हे उत्तर आले आता आलेल्या गुणाकाराची बेरीज करू
2496768=2+4+9+6+7+6+8
               42   =  4 +2 = 6
दोन्ही कडे 6 हे उत्तर आले म्हणजे गुणाकार बरोबर आहे
    🌸भागाकार🌸
भाज्य=30123 भाजक=105
भागाकार=286 बाकी=93
  भाजक×भागाकार=
105×286 =
 105= 1+0+5=(6)
286=2+8+6=16 =1+6 =(7)
   आता 6व7चा गुणाकार करा
 6×7  = 42   4+2। =  6 हे उत्तर आले
भाज्य-बाकी =
30123-93
30123= 3+0+1+2+3= (9)
93=  9+3 =12   1+2 =(3)
आता दोघांची  वजाबाकी
           (9)-(3)=6 हे उत्तर दोन्ही कडे आले म्हणजे भागाकार बरोबर आहे  
टिप-- अंकाची बेरीज एकअंकी उत्तर येईपर्यंत करायची आहे
 बोटावर आकडेवारी करायची सराव झाल्यानंतर उत्तरे सेकंदात येतात🌸
   सुधीर बोरेकर गांधी विद्यालय बडनेरा जिल्हा अमरावती 9420714903

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वेतन वाढीने जुलै 2023 च्या वेतनात होणारी वाढ

पायाभूत चाचणी गुण नोंद

जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 महागाई भत्ता फरक excel File