अप्रगत विद्यार्थ्यांसाठी उपक्रम

अप्रगत विद्यार्थ्यांसाठी उपक्रम

��������������������������������

अप्रगत विद्यार्थी साठी उपक्रम

 ��१)रोज नवीन अक्षराचे शब्दचक्रवाचन घेणे.त्यातील आवडीचा शब्द घेवुन शब्दावरुन वाक्ये बनविणे.
��२)शब्दभेंड्या खेळ घेणे.
��३)वाचनपट(शब्दडोंगर)बनवणे.

✏लेखनाचे उपक्रम

✒१)धुळपाटीवर लेखन
✒२)हवेत अक्षर गिरविणे.
✒३)समान अक्षर जोड्या लावणे.
✒४)अक्षर आगगाडी बनवणे.
✒५)पाहुणा अक्षर ओळखणे.
✒६)चित्रशब्द वाक्यवाचन करणे.
✒७)बाराखडीवाचन करणे.
✒८)बाराखडीतक्तेवाचन करणे.
✒९)स्वरचिन्हयुक्त शब्दांचे बाॅक्समधील ५०० शब्द वाचणे.
✒१०)थिमनुसार शब्दचक्र बनवणे.
✒११)कथालेखन करणे.
✒१२)कवितालेखन करणे.
✒१३)चिठठीलेखन करणे.
✒१४)संवादलेखन करणे.
✒१५)मराठी शब्दकोशात शब्द शोधणे.

��गणित

��१)खडे मोजुन घेणे,एकमेकांचे मोजणे
��२)वर्गातील वस्तु मोजणे
��३)अवयव मोजणे
��४)कार्डसंख्या पाहुन वस्तु मांडणे
��५)कार्ड घेवुन गोलात फिरणे नाव घेणाराने आत जाणे.
��६)आगगाडी तयार करणे
��७)दोघींनी मिळुन संख्या बोटावर दाखवणे.
��८)माळेवर मणी मोजुन संख्या दाखवणे.
��९)अंकाची गोष्ट सांगणे.
��१०)बेरीज व्यवहार मांडणी शाब्दीक व अंकी करणे.
��११)बेरीज उभी आडवी मांडणी करणे
��१२)चौकटीची जागा बदलुन उदाहरण सोडवणे.
��१३)बेरीजगाडी तयार करणे.
��१४)अंकांपुढे वस्तु मांडणे
��१५)गठ्ठे सुट्टे सांगणे
��१६)मणीमाळेवर १ ते १०० संख्यावाचन रोज ४ वेळा

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

वेतन वाढीने जुलै 2023 च्या वेतनात होणारी वाढ

पायाभूत चाचणी गुण नोंद

जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 महागाई भत्ता फरक excel File